* سيماي شير يزدان در حديقه الحقيقه .

   تاليف دکتر عباس ماهيار.

   چاپ اول، ۱۳۷۹، شمارگان : دو هزار نسخه - قيمت : ۱۵۰۰۰ تومان.