* عاشقانه زيستن، راهنمايي هاي سازنده براي زندگي همراه با عشق، نويسنده :مايکل وب، مترجم:هايده بريري .

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۸۴، شمارگان : دوهزار و دويست نسخه.