* آثار ثبت شده ايران در فهرست ميراث جهاني.

   مولفان، شاهين ماهيار و مريم علي بماني-مترجم، محمد جواد يعقوبي.

   چاپ اول، ۱۳۹۴، شمارگان : هزار و صد نسخه - قيمت ۱۲۵۰۰۰ تومان.