* تکمله نفحات الانس عبد الغفور لاري، تاليف دکتر محمود عابدي.

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۸۱، شمارگان : هزار نسخه.