* شرح جامع کتاب زبان و ادبيات فارسي عمومي، دوره پيش دانشگاهي، تاليف دکتر اکرم مندني زاده .

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۸۶، شمارگان : دو هزار نسخه.