* مجموعه اشعار سرکار خانم فريبا شش بلوکي، شاعر معاصر.

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۷۹، شمارگان : دو هزار نسخه.