* امنيت شبکه CEH .

   تر جمه و تاليف شاهين ماهيار.

   چاپ اول، ۱۳۹۰، شمارگان : هزار و سيصد و پنجاه نسخه - قيمت : ۱۵۰۰۰ تومان.