* شرح مشکلات خاقاني، دفتر چهارم، پنجنوش سلامت .

   تاليف دکتر عباس ماهيار.

   چاپ اول، ۱۳۸۴، شمارگان : سه هزار نسخه- قيمت چاپ سوم ۴۷۰۰۰ تومان .