* پندنامه انوشيروان به هارون الرشيد، رضايي ابن رضايي، تصحيح زهرا حسيني .

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۸۹، شمارگان : هزار و پانصد نسخه.