* کتاب هاي تاليف شده توسط دکتر ماهيار در ساير موسسه هاي نشر عبارتند از :

  صرف و نحو براي دانشجو

  تصحيح انتقادي تسليه الاخوان

  مرجع شناسي ۱

  نظم ۳ بخش اول

  عروض فارسي شيوه اي نو براي آموزش عروض و قافيه

  صرف و نحو عربي

  گزيده اشعار خاقاني

  مرجع شناسي ادبي و روش تحقيق

  صرف و نحو ۱ و۲

  مالک ملک سخن

  خاقاني ساغر بلورين شکسته دل

  نجوم قديم و بازتاب آن در ادب فارسي

  برگزيده اي از ديوان خاقاني