* شرح مشکلات خاقاني، دفتر سوم، نسيم صبح، .

   تاليف دکتر عباس ماهيار .

   چاپ اول، ۱۳۸۰، شمارگان : سه هزار نسخه-قيمت چاپ سوم ۴۲۰۰۰ تومان .