* هخامنشيان در مصر، بر اساس شواهد باستان شناسي .

   تاليف شاهين ماهيار.

   چاپ اول، ۱۳۹۱، شمارگان : هزار و صد نسخه - قيمت چاپ سوم ۲۷۰۰۰ تومان.