* نقوش برجسته بين النهرين در هزاره سوم پيش از ميلاد .

   تاليف شاهين ماهيار.

   چاپ اول، ۱۳۹۱، شمارگان : هزار و صد نسخه - قيمت چاپ دوم ۱۹۰۰۰ تومان.