* مرجع شناسي ۱ ، تاليف دکتر عباس ماهيار.

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد .

   چاپ اول، ۱۳۸۰، شمارگان : سه هزار نسخه.