* مجموعه اشعار سرکار خانم شهره رحمن پناه، شاعر معاصر.

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، زمستان ۱۳۸۸، شمارگان : هزار نسخه.