* کاروند، زيبايي شناسي ادب پارسي،درسنامه بديع دانشگاهي، تاليف ميرعباس صدر.

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۸۷، شمارگان : هزار و پانصد نسخه.