* حيوانات قرباني در ايلام باستان .

   تاليف شاهين ماهيار.

   چاپ اول، ۱۳۹۱، شمارگان : هفت صد و پنجاه نسخه - قيمت چاپ سوم ۲۵۰۰۰ تومان.