* در اقليم ادب پارسي، تاليف دکتر ابوالقاسم اميراحمدي و دکتر محمود حکم آبادي .

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۸۲، شمارگان : دو هزار و دويست نسخه.