* سخني با ديوار، تاليف صادق ميرمعيني.

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۸۵، شمارگان : چهارصد نسخه.