* نظام حکومتي در آيينه تاريخ بيهقي، تاليف پرتوسادات يزداني.

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۸۵، شمارگان : دو هزار نسخه.