* تحليل گروه هاي نحوي تاريخ بلعمي، تاليف محمدباقر وزيري زاده، .

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۹۳، شمارگان : پانصد نسخه.