* تصحيح انتقادي ديوان اثير اخسيکتي.

   تاليف دکتر عباس ماهيار.

   ويرايش و مقدمه:دکتر حميرا زمردي.

   چاپ اول، ۱۳۹۹، شمارگان : سيصد نسخه - قيمت چاپ اول ۱۹۰۰۰۰ تومان.