* عالم صغير و عالم کبير در تصوف اسلامي،با تکيه بر آرا مولانا، تاليف سهيلا ذوقي.

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۸۶، شمارگان : هزار و شش صد و پنجاه نسخه.