* مجموعه مقالات استاد دکتر عباس ماهيار، دفتر سوم.

   تاليف دکتر عباس ماهيار.

   ويرايش و مقدمه:دکتر حميدرضا جديدي.

   چاپ اول، ۱۴۰۰، شمارگان : پانصد نسخه - قيمت چاپ اول ۹۵۰۰۰ تومان.