* مجموعه مقالات استاد دکتر عباس ماهيار، دفتر دوم.

   تاليف دکتر عباس ماهيار.

   ويرايش و مقدمه:دکتر عصمت خوئيني.

   چاپ اول، ۱۴۰۰، شمارگان : پانصد نسخه - قيمت چاپ اول ۷۰۰۰۰ تومان.