* مجموعه مقالات، استاد دکتر عباس ماهيار، دفتر اول.

   تاليف دکتر عباس ماهيار.

   ويرايش و مقدمه:دکتر شهروز جمالي.

   چاپ اول، ۱۳۹۹، شمارگان : پانصد نسخه - قيمت چاپ اول ۷۲۰۰۰ تومان.