* موجودات اهريمني در شاهنامه فردوسي، تاليف دکتر نسترن صفاري.

   اين کتاب در حال حاضر موجودي ندارد و کليه نسخه ها تحويل مولف گرديده است.

   چاپ اول، ۱۳۸۳، شمارگان : هزار و پانصد نسخه.